Beklenen Fotoğraf Turu

Güzel atlar diyarına deneyimli eğitmenler eşliğinde bir fotoğraf turuna var mısınız?
Fotoğraf Gezileri

Üyelerimizin belirlediği yerlere yıl boyunca geziler düzenliyoruz. Gezilerimiz ayrıca birer eğitim vesilesi oluyor.
E?itim Seminerleri

Derne?imizin e?itim seminerleri bütün y?l boyunca devam ediyor. Her y?l TEMEL FOTO?RAF SEM?NER? ve ba?lang?ç ve ileri düzey FOTO?RAF ??LEME SEM?NERLER? veriliyor.
BARIS KERIM CESUR SUNU SÖYLESI ?
Devamı... 13 Kasım 2018
ARA GÜLER Kimdir? 16 Agustos 1928'de istanbul'da dogdu. Lisedeyken film stüdyolar?nda sinemac?l???n her dal?nda çal???rken Muhsin Ertu?rul'un Tiyatro Kurslar?na devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazar? olmak istiyordu. 1950'de Yeni ?stanbul Gazetesi'nde gazetecili?e ba?larken ayn? zamanda ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi'ne devam etti. 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yak?n do?u foto-muhabirli?i görevlerini üstlendi. 1954'de Hayat Dergisi'nde foto?raf bölüm ?efi olarak çal??maya ba?lad?. 1953'de Henri Cartier Bresson ile tan??arak Paris Magnum Ajans?'na kat?ld? ve ?ngiltere'de yay?mlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyan?n en iyi 7 foto?rafç?s?ndan biri olarak tan?mlad?. Ayn? y?l ASMP'ye (Amerikan Dergi Foto?rafç?lar? Derne?i) tek Türk üye olarak kabul edildi. 1962'de Almanya'da çok az foto?rafç?ya verilen "Master of Leica" ünvan?n? kazand?. ?sviçre'de ç?kan Camera dergisinde kendisine özel bir say? ay?rd?. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de bas?lan "Young Turkey" adl? yap?t?nda foto?raflar? kullan?ld?.1967'de Japonya'da ç?kan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi foto?raf? yay?nland?. 1967'de Kanada'da aç?lan "?nsanlar?n Dünyas?na Bak??lar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Foto?raf??n On Ustas?" adl? sergide; ayn? y?l Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuar?'nda yap?tlar? sergilendi. Ara Güler, 1970'lerde aralar?nda Winston Churchill, Indira Gandhi, Maria Callas, Alfred Hitchcock, Marc Chagall, Salvador Dali, Pablo Picasso'nun da bulundu?u birçok ünlü ki?inin portrelerini çekti. 1970'de "Türkei" ad?nda foto?raf albümü Almanya'da yay?mland?. Sanat ve sanat tarihi konular?ndaki foto?raflar? ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve ?sviçre'de Skira Yay?nevi taraf?ndan kullan?ld?.1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitab?n?n foto?raflar?n? çekti. Yine Skira yay?nevince Picasso'nun 90. ya? günü için yay?mlanan "Picasso Metamorphose et unite" adl? kitap için Picasso'nun foto-röportaj?n? yapt?. 1972'de Paris Ulusal Kitapl?kta sergisi aç?ld?.1975'de ABD'ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikal?n?n foto?raflar?n? çektikten sonra "Yarat?c? Amerikal?lar" adl? sergisini dünyan?n birçok kentinde sergiledi. Yine ayn? y?l Yavuz z?rhl?s?n?n sökülmesini konu alan "Kahraman?n Sonu" adl? bir belgesel film çekti.1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Foto Muhabirli?i" dal?ndaki birincilik ödülünü ald?. 1980'de foto?raflar?n?n bir k?sm? Karacan Yay?nc?l???n bast??? "Foto?raflar" adl? kitab?nda bas?ld?.1986'da Hürriyet Vakf?'nca bas?lan Prof. Abdullah Kuran'?n yazd??? "Mimar Sinan" kitab?n? foto?raflad?. Ayn? kitap 1987'de "Institute of Turkish Studies" taraf?ndan Ingilizce olarak yay?nland?.1989'da " Ara Güler'in Sinemac?lar?" kitab? bas?ld?. 1991'de D??i?leri Bakanl??? için Halikarnas Bal?kç?s?'n?n (Cevat ?akir Kabaa?açl?) "The Sixth Continent" adl? kitab?n? foto?raflad?. Bu arada bütün dünyay? gezerek foto röportajlar yapt? ve bunlar? Magnum Ajans? ile dünyaya duyurdu.Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü ki?i ile röportajlar yapt? ve foto?raflar?n? çekti. En ünlüsü fotografc?lara poz vermeyen Picasso röportaj?.Y?llarca üstünde çal??t??? Mimar Sinan yap?tlar?n?n foto?raflar? 1992'de Fransa'da, ABD ve ?ngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adl? kitab? yay?mland?. Ayn? y?l "Living in Turkey" adl? kitab? Ingiltere, ABD ve Singapur'da "Turkish Style" ba?l???yla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" ad?yla yay?mland?.1994'de "Eski ?stanbul An?lar?", 1995'de "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmi? Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" foto?raf kitaplar? yay?mland?. Ara Güler'in foto?raflar? Paris Ulusal Kitapl?kta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da foto?raflar? sergileniyor "Dünyan?n foto muhabiriyim" Güler "Bana ?stanbul foto?rafç?s? diyorlar. Ama ben dünya vatanda??y?m. Dünyan?n foto muhabiriyim" demi?ti.
Devamı... 18 Ekim 2018
"Ahmet SOLEY Sunu ve Söylesi"  Tüm fotograf severler davetlidir. Irgat Çadirlari, Balon Emekçileri ve Yilki Atlari sunumlariya bizlerle olacak.
Devamı... 14 Ekim 2018
12.YIL SERGiMiZE TUM FOTOGRAF DOSTLARIMIZI BEKLiYORUZ
Devamı... 02 Ekim 2018
YENI DÖNEM TEMEL FOTOGRAF EGITIMI SEMINERI 5 Hafta , çarsamba-persembe günleri 19:00-21:30 saatleri arasinda gerçeklestirilecek. Seminer boyunca 2 uygulama gezisi yapilacaktir. 
Devamı... 20 Eylül 2018
Güzel atlar diyarı Kapadokya'ya düzenlediğimiz fotoğraf gezimiz bı yıl 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Devamı... 31 Ocak 2018
İlçemizin isminde “sanat” kelimesi geçen tek sivil toplum örgütü olan NAFOD, yeni sezona 26 Eylül Salı günü akşamı saat 20:00'de yapacağı açılışla giriyor.
Devamı... 24 Eylül 2017
SEVGİLİ ARKADAŞLAR, 31 MAYIS 2016 DAKİ TOPLANTIMIZLA, 2015-2016 SEZONUMUZU KAPATIYORUZ... SEZON KAPANIŞ KOKTEYLİ... SEZONU DEĞERLENDİRME...... YENİ SEZONDA ÖNERİLER... Tüm dostlarımızı, üyelerimizi bekliyoruz.. Saat 20.00 de dernekte NAFOD YÖNETİM KURULU
Devamı... 29 Mayıs 2016

Fotoğraf Paylaşım Platformu

Son yüklenen fotoğraflar

En beğenilen fotoğraflar

En çok izlenen fotoğraflar

En çok yorum yapılan fotoğraflar

ETKİNLİK TAKVİMİ
Ağustos 2019
Şu ana kadar kaydedilmiş etkinlik yoktur.
Fotoğraf Yarışmaları

NAFOD
Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği
Atatürk Bulvarı No:48 Kat:2 09800 NAZİLLİ/AYDIN
nafod.info@gmail.com