HABERLER
ARA GÜLER HAYATINI KAYBETTI


ARA GÜLER Kimdir?

16 A?ustos 1928'de ?stanbul'da do?du. Lisedeyken film stüdyolar?nda sinemac?l???n her dal?nda çal???rken Muhsin Ertu?rul'un Tiyatro Kurslar?na devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazar? olmak istiyordu.

1950'de Yeni ?stanbul Gazetesi'nde gazetecili?e ba?larken ayn? zamanda ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi'ne devam etti.

1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yak?n do?u foto-muhabirli?i görevlerini üstlendi. 1954'de Hayat Dergisi'nde foto?raf bölüm ?efi olarak çal??maya ba?lad?.

1953'de Henri Cartier Bresson ile tan??arak Paris Magnum Ajans?'na kat?ld? ve ?ngiltere'de yay?mlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyan?n en iyi 7 foto?rafç?s?ndan biri olarak tan?mlad?. Ayn? y?l ASMP'ye (Amerikan Dergi Foto?rafç?lar? Derne?i) tek Türk üye olarak kabul edildi.

1962'de Almanya'da çok az foto?rafç?ya verilen "Master of Leica" ünvan?n? kazand?. ?sviçre'de ç?kan Camera dergisinde kendisine özel bir say? ay?rd?. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de bas?lan "Young Turkey" adl? yap?t?nda foto?raflar? kullan?ld?.1967'de Japonya'da ç?kan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi foto?raf? yay?nland?. 1967'de Kanada'da aç?lan "?nsanlar?n Dünyas?na Bak??lar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Foto?raf??n On Ustas?" adl? sergide; ayn? y?l Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuar?'nda yap?tlar? sergilendi.

Ara Güler, 1970'lerde aralar?nda Winston Churchill, Indira Gandhi, Maria Callas, Alfred Hitchcock, Marc Chagall, Salvador Dali, Pablo Picasso'nun da bulundu?u birçok ünlü ki?inin portrelerini çekti.

1970'de "Türkei" ad?nda foto?raf albümü Almanya'da yay?mland?. Sanat ve sanat tarihi konular?ndaki foto?raflar? ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve ?sviçre'de Skira Yay?nevi taraf?ndan kullan?ld?.1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitab?n?n foto?raflar?n? çekti.

Yine Skira yay?nevince Picasso'nun 90. ya? günü için yay?mlanan "Picasso Metamorphose et unite" adl? kitap için Picasso'nun foto-röportaj?n? yapt?. 1972'de Paris Ulusal Kitapl?kta sergisi aç?ld?.1975'de ABD'ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikal?n?n foto?raflar?n? çektikten sonra "Yarat?c? Amerikal?lar" adl? sergisini dünyan?n birçok kentinde sergiledi. Yine ayn? y?l Yavuz z?rhl?s?n?n sökülmesini konu alan "Kahraman?n Sonu" adl? bir belgesel film çekti.1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Foto Muhabirli?i" dal?ndaki birincilik ödülünü ald?.

1980'de foto?raflar?n?n bir k?sm? Karacan Yay?nc?l???n bast??? "Foto?raflar" adl? kitab?nda bas?ld?.1986'da Hürriyet Vakf?'nca bas?lan Prof. Abdullah Kuran'?n yazd??? "Mimar Sinan" kitab?n? foto?raflad?. Ayn? kitap 1987'de "Institute of Turkish Studies" taraf?ndan Ingilizce olarak yay?nland?.1989'da " Ara Güler'in Sinemac?lar?" kitab? bas?ld?.

1991'de D??i?leri Bakanl??? için Halikarnas Bal?kç?s?'n?n (Cevat ?akir Kabaa?açl?) "The Sixth Continent" adl? kitab?n? foto?raflad?. Bu arada bütün dünyay? gezerek foto röportajlar yapt? ve bunlar? Magnum Ajans? ile dünyaya duyurdu.Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü ki?i ile röportajlar yapt? ve foto?raflar?n? çekti. En ünlüsü fotografc?lara poz vermeyen Picasso röportaj?.Y?llarca üstünde çal??t??? Mimar Sinan yap?tlar?n?n foto?raflar? 1992'de Fransa'da, ABD ve ?ngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adl? kitab? yay?mland?. Ayn? y?l "Living in Turkey" adl? kitab? Ingiltere, ABD ve Singapur'da "Turkish Style" ba?l???yla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" ad?yla yay?mland?.1994'de "Eski ?stanbul An?lar?", 1995'de "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmi? Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" foto?raf kitaplar? yay?mland?. Ara Güler'in foto?raflar? Paris Ulusal Kitapl?kta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da foto?raflar? sergileniyor

"Dünyan?n foto muhabiriyim"

Güler "Bana ?stanbul foto?rafç?s? diyorlar. Ama ben dünya vatanda??y?m. Dünyan?n foto muhabiriyim" demi?ti.
NAFOD
Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği
Atatürk Bulvarı No:48 Kat:2 09800 NAZİLLİ/AYDIN
nafod.info@gmail.com